ჯგუფის მუშაობის მიზანია გამოცდილების გაზიარება, წამოჭრილი პრობლემების და მოგვარების  შესაძლო გზების მოძიება ბავშვთა და ახალგაზრდების მიმართ ძალადობის საკითხებზე პოზიცი(ებ)ისა და შეთავაზებების მომზადება ჯგუფისთვის მნიშვნელოვან და პრიორიტეტულ სფეროში არსებულ სახელმწიფო პოლიტიკაზე და მასზე სასურველი ზეგავლენის მოსახდენად.ჯგუფი ფუნქციონირებს 2013 წლიდან.
საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის წარმომადგენელია ნათია მაჭარაშვილი.