თემატური ჯგუფის მუშაობის მიზანია არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებასთან დაკავშირებული პრობლემური საკითხების განხილვა და შესაბამისი ადვოკატობის დაგეგმვა სახელმწიფო პოლიტიკასთან მიმართებაში. არასრულწლოვანთათვის მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა. ჯგუფი ფუნქციონირებს 2013 წლიდან
საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის წარმომადგენელია გურანდა თეთრაძე